پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت

مقدمه:

تغييرات و تحولات كره زمين، گرم شدن هوا، رشد فزاينده ج معيت در دو قرن اخير، تغييرات الگوي مصرف ساكنين كره خاكي جملگي كاهش پوشش گياهي و تخريب جنگل و مرتع را در بر داشته است . ميزان اين كاهش و تخريب در مناطق مختلف متفاوت بوده و مناطقي كه داراي تراكم جمعيت  مي باشند و نواحي كه ساكنين آن از فرهنگ منابع طبيعي برخوردا ر نيستند و كشور هايي كه تحت  استعمار دول ديگر قرار دارند، بيشترين آسيب را از اين نظر ديده اند .

تغيير الگوي زيست در روند افزايش مصرف محصولات سلولزي و چوبي، توسعه شهركهاي صنعتي و  مسكوني، گسترش راههاي ارتباطي و شبكه هاي برق و تلفن و لوله هاي گاز و نفت و آب و ... همگي كاهش كمي و كيفي جنگل را در سطح جهاني و كشور ايران در بر داشته است .

بي شك در شرايط فعلي بسياري از كشورهاي جهان، اين طرز فكر كه منابع طبيعي تجديد شونده تنها براي مقاصد اشاره شده و توليد چوب و پرورش دام مي باشد بسر آمده و بجاي اينگونه استفاده و بهره برداري اقتصادي ، امروزه بيشتر ارزشهاي زيست محيطي آن در نظر بوده و براي پهنه وسيعي از كره زمين وجود اين منابع و وديعه الهي بمعناي استمرار حيات و تداوم زندگي است و محو و نابودي آن مرگ و نيستي جوامع بشري را سبب مي شود

.منابع طبيعي تجديد شونده اعم از جنگل , مرتع آب و خاك در حفظ و تعادل اكوسيستم و محيط زيست و اقتصاد كشور نقش بسزايي دارند. مساحت عرصه هاي طبيعي استان لرستان نزديك به 2000000 هكتار مي باشد لذا جهت شناخت ، بهره برداري صحيح ، حفظ و احياء‌و بالا بردن توان و استعداد اين منابع بخش تحقيقات منابع طبيعي مركز لرستان با واحدهاي تحقيقاتي مرتع، جنگل ، گياه شناسي ، گياهان دارويي، محصولات فرعي و حفاظت و حمايت با تدوين و اجراي طرح هاي تحقيقاتي پايه اي و كاربردي در حال حاضر مشغول انجام وظيفه مي باشند  با انجام اين مهم در جهت حفظ ، احياء و بهره برداري بهينه از منابع طبيعي استان گام مثبتي  برداشت .

 

گرايشهاي تحقيقاتي موجود:

با توجه به تنوع منابع موجود اعم از جنگل و مرتع ، گياهان داروئي در استان و نياز به تحقيق و پژوهش در زمينه توسعه ، احياء و بهره برداري مناسب واحدها يا گرايشهاي تحقيقاتي بخش تحقيقات منابع طبيعي به شرح ذيل مي باشد:

 

1-     تحقيقات جنگل

2-     تحقيقات مرتع

3-      تحقيقات گياهان داروئي و محصولات فرعي

4-      تحقيقات حفاظت و حمايت

5-     تحقيقات گياهشناسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.3.12.0
V5.3.12.0